پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه پورت هشتاد

پیشرو
نشانی تارگاه: http://erfantaheri.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ - بازدید: ۲۴۵۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهابسیار خوب
  • خط زیرین پیوندهایستون چپ بهتر است به گونه ای باشد که سبب دشواری در خواندن آنها نشود.
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه پورت هشتاد هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.