پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه PersianMob

پیشرو
نشانی تارگاه: http://persianmob.net - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۳۰ - بازدید: ۱۳۰۲
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است فراشرح دیگری نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ی و ک باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پیوندهای پایین بهتر است به نسبت پس‌زمینه آنها دگرگون شود.
  • بهتر است رنگ پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود تیره تر شود.
عکس‌هاخوب
  • بهتر است نوشته جایگزین (ALT) نوشته ای درباره عکس باشد.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه PersianMob هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.