پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه زبان پارسی

نشانی تارگاه: http://persianlanguage.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۱/۲۱ - بازدید: ۲۴۳۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
  • بهتر است پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود زیرخط نداشته باشند.
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLنادرست
اگر شما مدیر تارگاه زبان پارسی هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.