پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه PersiaCMS

پیشرو
نشانی تارگاه: http://forum.persia-cms.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۷/۰۸ - بازدید: ۳۲۲۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
  • راستا در HTML چپ به راست (LTR) نشان داده شده، و در CSS راست به چپ (RTL)، نباید این گونه باشد.
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ی و ک باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
  • نشانی RSS باید در HEAD گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه PersiaCMS هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.