پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه پدارم چراغی

پیشرو
نشانی تارگاه: http://pedramch.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ - بازدید: ۳۷۱۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زبانندارد
  • نوع کدگذاری زبان باید در بخش HEAD نشان داده شود.
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • باید در صورت امکان پس‌زمینه روشن و نوشته‌ها تیره شوند.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندهایی که به زبان شیرین پارسی هستند سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
اگر شما مدیر تارگاه پدارم چراغی هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.