پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بانک پارسیان

نشانی تارگاه: http://parsian-bank.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۰۹ - بازدید: ۲۰۷۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
رنگخوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLندارد
  • برای بخش‌های گوناگون، به ویژه بخش رویدادها، بهتر است RSS گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه بانک پارسیان هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.