پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه پارس فوتبال

نشانی تارگاه: http://parsfootball.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۱/۲۸ - بازدید: ۱۲۱۱
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شود.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی
رنگخوب
عکس‌هاخوب
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها نباید سبب دشواری در خواندن آنها شود.
قلمخوب
  • بهتر است تیترها با فونت Arial نوشته شوند.
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه پارس فوتبال هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.