پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه پارمین وب

پیشرو
نشانی تارگاه: http://parminweb.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۲۶ - بازدید: ۲۱۵۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • رنگ نوشته‌ها بیش از اندازه به پس‌زمینه نزدیک است.
  • بهتر است رنگ نوشته‌ها قهوه‌ای کم رنگ و یا سپید شود.
  • رنگ پیوندهای پایین هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، بهتر است این گونه نباشد.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
اگر شما مدیر تارگاه پارمین وب هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.