پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه پریانا

نشانی تارگاه: http://pariyana.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ - بازدید: ۱۳۲۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
  • برخی از عکس‌ها نوشته جایگزین (ALT) ندارند، بهتر است همه نوشته جایگزین داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
قلمبسیار خوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه پریانا هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.