پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه پاکباز

پیشرو
نشانی تارگاه: http://pakbaz.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ - بازدید: ۱۳۹۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ی و ک درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • بهتر است رنگ نوشته‌ها اندکی تیره تر شود.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه پاکباز هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.