پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

پیشرو
نشانی تارگاه: http://pnuab.ac.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۲/۲۴ - بازدید: ۱۴۰۳
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
نشانه زباننادرست
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا باشد.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهاخوب
  • خط زیرین برخی پیوندها سبب دشواری در خواندن آنها شده است، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
  • اندازه برخی نوشته‌ها نامناسب است، نباید اینگونه باشد.
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه دانشگاه پیام نور آران و بیدگل هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.