پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه سازمان بنادر و دریانوردی

نشانی تارگاه: http://pmo.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ - بازدید: ۱۳۴۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا را در CSS به body بدهید نه تک تک اجزاء، و یا در آغاز HTML با نشانه DIR آن را نشان دهید.
نشانه زباننادرست
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است افزون بر کلیدواژه‌های کنونی کلید واژه‌های دیگری نیز گذاشته شوند..
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باشد نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
قلمبسیار خوب
نقشهدارد
خوراک XMLندارد
اگر شما مدیر تارگاه سازمان بنادر و دریانوردی هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.