پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه PCPedia

پیشرو
نشانی تارگاه: http://pcpedia.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۰/۰۱ - بازدید: ۳۲۹۲
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زباننادرست
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • بهتر است رنگ پس‌زمینه ستون چپ اندکی تیره شود.
عکس‌هاخوب
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLنادرست
  • نشانی خوراک XML باید درست شود.
  • نشانی خوراک XML باید در بخش HEAD نوشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه PCPedia هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.