پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه PC-ARAS

پیشرو
نشانی تارگاه: http://pc-aras.com/fa - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۱۰ - بازدید: ۱۳۵۷
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
  • برخی کلیدواژه‌هاناخوانا هستند.
نگارشبد
  • حروف ک و یه باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
رنگخوب
  • رنگ پیوندها در ستون چپ بیش از اندازه به رنگ پس‌زمینه نزدیک است، بهتر است این گونه نباشد.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها سبب دشواری در خواندن آنها شده است، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه PC-ARAS هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.