پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه P30P30

پیشرو
نشانی تارگاه: http://p30p30.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۳۰ - بازدید: ۲۸۲۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ عنوان بلوک‌ها در ستون‌های راست و چپ بیش از اندازه به پس‌زمینه آنها نزدیک است، نباید این گونه باشد.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندها در ستون راست هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، بهتر است این گونه نباشد.
قلمخوب
نقشهدارد
  • بهتر است نقشه سایت سر و سامان داده شود.
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه P30P30 هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.