پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه P30Download

نشانی تارگاه: http://p30download.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ - بازدید: ۲۵۶۳
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
  • بهتر است نوشته‌های جایگزین بهتر نوشته شوند.
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه P30Download هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.