پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه OLC

پیشرو
نشانی تارگاه: http://olc.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ - بازدید: ۲۴۵۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
  • در برخی بخش‌ها نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) فراموش شده اند.
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه OLC هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.