پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت دفترچه یادداشت

پیشرو
نشانی تارگاه: http://the-notebook.net - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ - بازدید: ۱۳۵۳
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است فراشرح دیگری نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است کلیدواژه‌های بیشتری نوشته شود.
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • نوشته جایگزین عکس‌ها (ALT) باید به عکس مربوط باشد.
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت دفترچه یادداشت هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.