پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بنیاد مطالعات، پژوهش، و توسعه نیشابور

پیشرو
نشانی تارگاه: http://neyshabur.org - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۳/۱۴ - بازدید: ۲۰۶۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشبد
  • حروف ی و ک درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها نباید سبب دشواری در خواندن آنها شود.
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLدرست
  • شمار نوشته‌هایی که با RSS در دسترس هستند به دست کم 10 افزایش یابد.
اگر شما مدیر تارگاه بنیاد مطالعات، پژوهش، و توسعه نیشابور هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.