پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه نارنجی

پیشرو
نشانی تارگاه: http://narenji.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۶/۲۹ - بازدید: ۱۳۹۲
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ی و ک باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پس‌زمینه پیوندهای آبی رنگ هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، بهتر است رنگ پیوندها در این حالت به جای سپید، رنگی تیره شود.
عکس‌هاخوب
  • نوشته جایزگزین (ALT) باید درباره عکس باشد.
  • بهتر است نوشته جایگزین به زبان شیرین پارسی باشد.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه نارنجی هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.