پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه نمادینه

پیشرو
نشانی تارگاه: http://namadineh.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸ - بازدید: ۳۳۵۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
  • نوع کدگذاری زبان باید در بخش HEAD نشان داده شود.
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبسیار خوب
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • همه عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • بهتر است تیترها با قلمی بزرگتر نوشته شوند.
خوراک XMLنادرست
  • RSS ها ایراد دارند، باید درست شوند.
  • نشانی RSS باید در بخش HEAD نوشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه نمادینه هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.