پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه نشر ناقوش اندیشه

نشانی تارگاه: http://naghoos-andisheh.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۲/۱۵ - بازدید: ۱۳۰۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
  • نوع کدگذاری زبان بیش از یک بار نمایش داده شده است، نباید اینگونه باشد.
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود بیش از اندازه روشن می‌شود، نباید اینگونه باشد.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
  • خط زیرین برخی پیوندها سبب دشواری در خواندن آنها شده است، نباید اینگونه باشد.
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLندارد
  • بهتر است دست کم برای بخش تازه‌های نشر خوراک XML گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه نشر ناقوش اندیشه هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.