پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه دفتر امرو نخبگان استان بوشهر

پیشرو
نشانی تارگاه: http://nbushehr.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۸/۲۹ - بازدید: ۱۶۶۷
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پیوندهای بالای ستون راست و پیوندهای پایین ستون چپ باید تیره تر شود.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • فاصله خطوط نوشته‌ها بیش از اندازه کم است، نباید این گونه باشد.
نقشهندارد
خوراک XMLنادرست
اگر شما مدیر تارگاه دفتر امرو نخبگان استان بوشهر هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.