پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت مشاوره درسی

پیشرو
نشانی تارگاه: http://moshavere_darsi.mihanblog.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۳/۱۱ - بازدید: ۱۳۱۲
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است کلیدواژه‌های بیشتری نوشته شوند.
نگارشخوب
  • در بخش دوستان ابزارک ی درست باید نوشته شود.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پس‌زمینه پیوندها در ستون راست هنگامی که موشواره‌روی پیوندها می‌رود، بیش از اندازه به رنگ پیوندها نزدیک است، نباید این گونه باشد.
پیوندهاخوب
  • خط زیرین برخی پیوندها، هنگامی که موشواره روی آنها می‌ر.ود، سبب دشواری در خواندن آنها شده است، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت مشاوره درسی هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.