پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه مهندس

پیشرو
نشانی تارگاه: http://mohand.es - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ - بازدید: ۳۶۷۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان باید fa یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
  • باید کلیدواژه‌ها به زبان شیرین پارسی نوشته شوند.
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • باید رنگ نوشته‌ها تیره‌تر شود.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
  • خط زیرین برخی از پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود، سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
  • باید فاصله خطوط بیشتر شود.
اگر شما مدیر تارگاه مهندس هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.