پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه موبایل ایران

نشانی تارگاه: http://mobile.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۲ - بازدید: ۱۲۴۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندهای کادر زرد رنگ وسط نباید سبب دشواری در خواندن آنها شود.
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه موبایل ایران هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.