پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه میهن نیاز

پیشرو
نشانی تارگاه: http://mihanniaz.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۳/۰۷ - بازدید: ۲۷۳۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است فرکلیدواژه دیگری نوشته شود.
نگارشخوب
  • در ستون راست و پایین، حروف ی و ک درست باید به کار روند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌ر.ود، سبب دشواری در خواندن آنها شده است، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
اگر شما مدیر تارگاه میهن نیاز هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.