پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بانک ملت

نشانی تارگاه: http://bankmellat.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ - بازدید: ۱۶۳۳
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباننادرست
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبسیار خوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • پیوندهای زبان در بالا، و پیوندهای کنار آنها، هنگامی که موشواره بر روی آنها می‌رود، بیش از اندازه روشن می‌شوند، بهتر است اینگونه نباشد.
پیوندهاخوب
  • برخی پیوندها، مانند پیوندهایی که در نقشه سایت هست، هنگامی که موشواره بر روی آنها است، زیرخط می‌گیرند و این سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، بهتر است اینگونه نباشد.
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLندارد
اگر شما مدیر تارگاه بانک ملت هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.