پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه خبرگزاری مهر

نشانی تارگاه: http://mehrnews.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۰۲ - بازدید: ۱۲۸۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باشد نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندهای ستون چپ نباید به گونه ای باشد که سبب دشواری در خواندن آنها شود.
قلمبسیار خوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه خبرگزاری مهر هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.