پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه مدادرنگی

پیشرو
نشانی تارگاه: http://medadrangi.net - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۹/۰۸ - بازدید: ۲۱۱۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان باید fa یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباننادرست
  • کدگذاری زبان باید UTF-8 باشد.
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • رنگ پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود، بیش از اندازه روشن‌ می‌شود، نباید این گونه باشد.
  • رنگ پیوندها در سه ستون «کاریکاتور»، «تصویرسازی» و «کتاب» بیش از اندازه به رنگ پس‌زمینه نزدیک است، نباید این گونه باشد.
پیوندهاخوب
قلمبسیار خوب
اگر شما مدیر تارگاه مدادرنگی هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.