پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت شاید این جمعه بیاید

پیشرو
نشانی تارگاه: http://maybe.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۶/۲۵ - بازدید: ۱۳۵۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • حروف ی و ک در برچسب‌ها، باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پیوندهای زیر بخش جستجو هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود بیش از اندازه به رنگ پس‌زمینه نزدیک می‌شود، نباید این گونه باشد.
عکس‌هاخوب
  • بهتر است نوشته جایگزین به زبان شیرین پارسی باشد.
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندها سبب دشواری در خواندن آنها شده است، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت شاید این جمعه بیاید هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.