پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بانک مسکن

نشانی تارگاه: http://bank-maskan.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ - بازدید: ۲۳۴۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباننادرست
  • کدگذاری باید UTF-8 باشد.
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندهای ستون راست نباید سبب دشواری در خواندن آنها شود.
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLندارد
اگر شما مدیر تارگاه بانک مسکن هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.