پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت دانشجویان بهداشت مبارزه با بیماری‌ها

پیشرو
نشانی تارگاه: http://mahu.blogfa.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ - بازدید: ۲۶۸۷۱
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • بهتر است تیترها با قلمی بزرگتر نوشته شوند تا پیدا کردن آنها برای چشم آسان شود.
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت دانشجویان بهداشت مبارزه با بیماری‌ها هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.