پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه MagIran

نشانی تارگاه: http://magiran.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ - بازدید: ۱۴۰۳
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباننادرست
  • کدگذاری زبان باید UTF-8 باشد.
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا باشند.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها نباید سبب دشواری در خواندن آنها شود.
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدارد
  • RSS نادرست است.
  • پیوندی به RSS باید در head گذاشته شود تا RSS خوان‌ها و مرورگرها بتوانند به صورت خودکار آن را پیدا کنند.
اگر شما مدیر تارگاه MagIran هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.