پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه لینک

نشانی تارگاه: http://link.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ - بازدید: ۱۲۹۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا را در CSS به body بدهید نه تک تک اجزاء، و یا در آغاز HTML با نشانه DIR آن را نشان دهید.
نشانه زباننادرست
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهابسیار خوب
قلمبسیار خوب
اگر شما مدیر تارگاه لینک هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.