پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه LCD Aqua

پیشرو
نشانی تارگاه: http://lcdaqua.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۰/۰۱ - بازدید: ۳۳۹۲
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • بهتر است رنگ پیوندها همانند رنگ نوشته‌ها نباشد.
  • بهتر است تصویر پس‌زمینه زیر عنوان‌ها (همانند منوی اصلی یا آمار سایت) اندکی روشن شود تا نوشته آن بدون دشواری خوانده شود.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه LCD Aqua هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.