پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه Kooshia

پیشرو
نشانی تارگاه: http://kooshia.net - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۸/۲۹ - بازدید: ۲۱۸۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا باشند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • بهتر است رنگ پیوندهای نوار بالا تیره تر شود.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
اگر شما مدیر تارگاه Kooshia هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.