پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه نشر کلید آموزش

نشانی تارگاه: http://kelid.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ - بازدید: ۲۱۵۲
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است فراشرح دیگری نوشته شود..
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه نشر کلید آموزش هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.