پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه کازرون

پیشرو
نشانی تارگاه: http://kazeroun.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۸/۲۶ - بازدید: ۱۲۴۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پیوندهای بالای ستون راست باید تیره تر شود.
  • بهتر است پیوندها همرنگ باشند.
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه کازرون هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.