پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه کارمانیا

پیشرو
نشانی تارگاه: http://karmania.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۳/۱۸ - بازدید: ۱۹۴۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
  • راستا در آغاز HTML درست است، ولی در CSS چپ به راست است، نباید این گونه باشد.
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پیوندها در پایین بیش از اندازه روشن است، نباید این گونه باشد.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLندارد
  • بهتر است دست کم برای بخش رویدادها RSS گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه کارمانیا هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.