پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه روزنامه کارگزاران

نشانی تارگاه: http://kargozaaran.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۰۶ - بازدید: ۱۲۱۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباننادرست
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبسیار خوب
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
قلمبسیار خوب
نقشهندارد
خوراک XMLندارد
اگر شما مدیر تارگاه روزنامه کارگزاران هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.