پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بانک کارآفرین

نشانی تارگاه: http://karafarinbank.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ - بازدید: ۲۰۸۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباننادرست
  • کدگذاری باید UTF-8 باشد.
فراشرحنادرست
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است افزون بر کلیدواژه‌های کنونی کلید واژه‌های دیگری نیز گذاشته شوند..
نگارشخوب
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
  • منو ستون راست بیش از اندازه ریز است، بهتر است درشت تر شود.
نقشهدارد
خوراک XMLندارد
اگر شما مدیر تارگاه بانک کارآفرین هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.