پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه شرکت کاد

پیشرو
نشانی تارگاه: http://kadcontrols.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۹/۱۰ - بازدید: ۲۴۵۳
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان باید fa یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباننادرست
  • کدگذاری زبان باید UTF-8 باشد.
فراشرحدارد
  • بهتر است شرح به زبان شیرین پارسی نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است کلیدواژه‌ها به زبان شیرین پارسی نوشته شوند.
نگارشبد
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
اگر شما مدیر تارگاه شرکت کاد هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.