پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه نشریه دانشجویی دانشگاه مازندران

پیشرو
نشانی تارگاه: http://jaryanonline.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۸/۲۹ - بازدید: ۱۲۴۷
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
  • برخی از عکس‌ها نوشته جایگزین (ALT) ندارند، نباید این گونه باشد.
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید این گونه باشد.
قلمبد
  • برخی نوشته‌ها بیش از اندازه کوچک هستند و خواندن آنها دشوار است، نباید این گونه باشد.
خوراک XMLنادرست
اگر شما مدیر تارگاه نشریه دانشجویی دانشگاه مازندران هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.