پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه روزنامه جام جم

نشانی تارگاه: http://jamejamonline.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ - بازدید: ۱۲۵۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا باشند.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهدارد
  • باید نقشه XML برای موتورهای جستجو داشت.
خوراک XMLدارد
  • RSS نادرست است.
اگر شما مدیر تارگاه روزنامه جام جم هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.