پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت جابلاگی

پیشرو
نشانی تارگاه: http://jablogi.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۲ - بازدید: ۱۳۰۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است فراشرح به زبان شیرین پارسی نوشته شوند.
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است کلیدواژه‌ها به زبان شیرین پارسی نوشته شوند.
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ نوشته‌ها و پیوندها در ستون راست مناسب نیست، بهتر است رنگ‌های دیگری گذاشته شوند.
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت جابلاگی هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.