پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه روزنامه ایران

نشانی تارگاه: http://iran-newspaper.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۰۲ - بازدید: ۱۲۵۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباننادرست
  • کدگذاری باید UTF-8 باشد.
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی درست باید به کار روند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدارد
  • نشانی خوراک‌های XML باید در بخش HEAD گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه روزنامه ایران هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.