پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بیابان‌های ایران

پیشرو
نشانی تارگاه: http://irandeserts.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۳/۱۱ - بازدید: ۱۲۷۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود، نه هر دو.
نشانه زباندارد
کدگزاری زباننادرست
  • کدگذاری زبان باید UTF-8 باشد.
فراشرحدارد
  • بهتر است فراشرح دیگری نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است فرکلیدواژه دیگری نوشته شود.
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌ر.ود، سبب دشواری در خواندن آنها شده است، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدارد
  • نشانی RSS باید در بخش HEAD گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه بیابان‌های ایران هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.