پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه IT ایران

نشانی تارگاه: http://itiran.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۰/۰۸ - بازدید: ۱۴۳۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا باشند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدارد
  • پیوندی به RSS باید در head گذاشته شود تا RSS خوان‌ها و مرورگرها بتوانند به صورت خودکار آن را پیدا کنند.
اگر شما مدیر تارگاه IT ایران هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.