پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه دانشجویان نرم افزار و IT دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

پیشرو
نشانی تارگاه: http://itcom.pnuab.ac.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۱/۱۴ - بازدید: ۱۳۳۷
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا باشند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLندارد
  • بهتر است دست کم برای بخش رویدادها RSS گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه دانشجویان نرم افزار و IT دانشگاه پیام نور آران و بیدگل هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.